Haber

 

2018 GENEL KURUL KARARLARI

 

 KONU: Genel Kurul Kararları

            Sayın ortaklarımız;

            Kooperatifimizin 2018 yılı Genel Kurul toplantısı 21.07.2019 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.     

GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR

MADDE:1

* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu

- Genel Kurul Toplantısı saat 11:00 da kooperatif yönetim kurulu başkanı Galip KÖYLÜ tarafından açıldı. Toplantı yeter sayısı olduğu tespit edildi. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

 

MADDE:2

* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması

- Divan Başkanlığına Nejat Rıza Tetik; Katip Üyelikleri Şenay Göç, Yeşim Çınar; Oy Saymanlığına Nesibe Ebru Yıldız, Yahya Kapan, Mustafa Okyay oybirliği ile seçildiler. Seçilen Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi.

 

MADDE:3

a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

- Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

b-)01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

- Şefik Eminoğulları söz aldı. Bilançoda mevcut binaların görülmediğini, bazı demirbaşların da yer almadığını belirtti. Ayrıca personel kıdem tazminatları için ayrı bir fon oluşturulmadığını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Konuyla ilgili Genel Kurula bilgi verdi.

c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

- Denetim Kurulu Raporunun okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

d-) Yönetim Kurulunun ibrası

- Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)

e-)  Denetim Kurulunun ibrası

- Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

 

MADDE :4

* - Aidatını ödemeyen arsa üyelerinin Ana Sözleşmemizin 14.Maddesi hükümlerine uygun olarak üyelikten çıkarılmasının karara bağlanması

-  Yapılan müzakereler neticesinde aidatını ödemeyen arsa üyelerinin Ana Sözleşmemizin 14.Maddesi hükümlerine uygun olarak üyelikten çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :5

* Üyemiz Celal KOÇ’un 13.09.2018 tarihli dilekçesine istinaden arsasına yaptığı konuta ve bundan sonra arsalarına konut yapacak diğer üyelerimizin konutlarına;

     a-) Alt yapı (Su, Kanalizasyon) hizmeti verilip verilmeyeceğinin,

     b-) Şayet verilecekse katılım payı olarak ne kadar alınacağının karara bağlanması

- Yapılan oylama sonucunda Celal Koç’un yaptırmış olduğu ek konutlara mevcut alt yapı (su, kanalizasyon) hizmeti verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE :6

* Ağustos 2019- Temmuz 2020 dönemine ait aylık aidatların tespiti ve ödenmeyen aylık aidatlar için aylık % 5 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması

- Yapılan müzakereler neticesinde Ağustos 2019 tarihinden itibaren Temmuz 2020 tarihine kadar üye aidatlarının aylık 120 TL olmasına 231 oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Arsa üyelerinden aylık 5.-TL aidat alınmasına oy birliği ile karar veridi. Aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerden her ay için aylık %5 gecikme zammı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE :7

* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin belirlenmesi

- İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin 3 TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE :8

* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması,

- Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına 20 TL alınmasına ve geciken ödeme için her ay aylık % 10 gecikme tazminatı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE :9

*10 Haziran 2018 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin Ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması

-10 Haziran 2019 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde m2 başına 1,50 TL ödenmesine, ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

MADDE :10

* Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti

-Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 2.250.- TL., 2. Başkana aylık net 2.150.- TL., ve Sayman üyeye aylık net 1.500.- TL., Denetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 500 TL. hakkı huzur ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE :11

*Belirlenen aidatla oluşturulan Ağustos 2019- Temmuz 2020 dönemi tahmini gelir gider bütçesinin okunması,

- Belirlenen aidatla oluşturulan Ağustos 2019- Temmuz 2020 dönemi tahmini gelir gider bütçesi okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :12

* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

- Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE :13

*Seçimler

      a-) Seçilecek Yönetim ve Denetim kurullarının görev sürelerinin belirlenmesi

-Seçilecek Yönetim ve Denetim kurullarının görev sürelerinin belirlenmesi Yönetim kurulunun 3 asil 3 yedek üyeden oluşmasına, denetim kurulunun 2 asil 2 yedek üyeden oluşmasına, görev sürelerinin 3 yıl olmasına 59 red oyuna karşılık, 204 kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi. Divan Heyetine sadece bir beyaz liste sunuldu. Başka aday ve adaylar olup olmadığı Genel Kurula soruldu. Başka bir liste gelmedi. Seçim Komisyonunun seçilen Divan Heyetinden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

 

      b-) Yönetim ve Denetim kurullarının  asil ve  yedek üyelerin seçimi

-  Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyelerin seçimi yapılan gizli oylama sonucunda Yönetim Kurulunca hazırlanan ve oy kullanan üyelerin imzasına sunulan seçim listesinde toplam 109 imza olduğu, zarfların sayımında 166 oy olduğu tespit edilmesi nedeni ile 57 oy zarfları açılmadan ayrılarak imha edilmiştir. Aşağıdaki ismi yazılı kişiler Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile 109 geçerli oy ile seçilmiştir.

 

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Galip KÖYLÜ

Armağan CANIMANA

Altan GÖRGEÇ

 

DENETİM KURULU (ASİL)

Umut YERTUTAN

Savaş YILMAZ

 

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Remzi YILMAZ

Handan TOPOYAN

Sadettin ACAR

DENETİM KURULU (YEDEK)

Ülkü AKSAKAL

Mustafa ARI

 

MADDE :14                           

*- Dilek ve temenniler

-Dilek ve temennilerde üye Celal Koç tarafından Divan Başkanlığına, alınan kararlarla ilgili olarak 2 adet itiraz şerhi tutanağa ek yapılmak üzere verilmiştir. Başka söz alan olmamıştır. Divan Başkanı başkaca alınan kararlara itiraz eden ortak olup olmadığını sordu. İtiraz eden ortak olmadı.

 

MADDE :15

*-Kapanış

- Gündemde başka madde olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15.00’da kapatılmıştır.