Haber

 

2020 YILI GENEL KURUL KARARLARI

 

 KONU: Genel Kurul Kararları

            Sayın ortaklarımız;

            Kooperatifimizin 2020 yılı Genel Kurul toplantısı 08.08.2021 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.     

GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR

MADDE:1

* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu

- Genel Kurul Toplantısı saat 10:30 da kooperatif yönetim kurulu başkanı Armağan CANIMANA  tarafından açıldı. Toplantı yeter sayısı olduğu tespit edildi. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. 

MADDE:2

* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması

- Önerge  veren Armağan Canımağa, Altan Görgeç, Remzi Yılmaz, Divan başkanlığına Nejat Tetik, Katipliğe Handan Topoyan ve İlknur Özoğlu, Oy saymanlığına Naim Erekinci, Murat Yurtçu, Şevvel Başak, Veli Yalçın oya sunuldu, oy birliği  ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarına imzalama yetkisi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 

MADDE:3

a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

- Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, görüşmeye açıldı; Sungur AĞAGİL,Mesut İNALTUN,Celal KOÇ, Fazilet KALAY ve İlyas KARACAER görüşlerini bildirdi.

b-)01.01.2020- 31.12.2021 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

- 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki döneme ait Bilanço gelir gider fark hesapları tüm üyelerin elinde olduğu rapor şeklinde tüm üyelere dağıtıldığı, divan başkanı tarafından kısa hatlarıyla okunması önerisi sunuldu öneri oy birliği ile kabul edildi. Görüşmeye geçildi, söz alıp almayan soruldu, söz alan olmadığı görüldü. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda raporlar oy birliği ile tasdik edildi.

c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

- Denetim kurulu raporu Denetim Kurulu Üyesi Savaş Yılmaz tarafından okundu, görüşmeye geçildi, söz alıp almayan soruldu, söz alan olmadığı görüldü. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

d-) Yönetim Kurulunun ibrası

- Yönetim kurulu ibrası oya sunuldu,  yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı, oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi.

 e-)  Denetim Kurulunun ibrası

- Denetim Kurulu ibrası oya sunuldu, denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı,   173 kabul 1 red  oy çokluğu ile ibra edildi.

 MADDE :4

* - Sitemizin traktörlerinin eskimesi ve sahil temizliğinde kum zeminde  yetersiz kalması sebebiyle yeni bir dört çeker traktör alınmasına ve buna ait ek  ödeme miktarının belirlenmesine ve gecikilen her ay için % 5 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanmasına,

-  Site traktörlerinin eskimesi ve sahil temizliğinde kum zeminde yetersiz kalması sebebiyle yeni bir dört çeker traktör alınması hususu görüşmeye açıldı. Yeni bir dört çeker traktör alınması, ayrıca 230.000 tl. alt sınır, üst sınır 260.000 tl’ye kadar satın alınması oya sunuldu, 110 kabul, 66 red oy çokluğu ile  kabul edildi. Ek ödemenin miktarının (230.000 TL ile 260.000 TL ) arasında satın alınmasına,   yönetim kurulunun belirleyeceği  2021 yılı (Eylül, Ekim, Kasım) aylarında  üyelere bildirim yapmak suretiyle  3 eşit taksitle alınması oya sunuldu,  oy birliği ile kabul edildi. Gecikme yapan her üye için %5 gecikme tazminatı alınması oy birliği ile kabul edildi.  

Buna göre Yönetim kurulumuz tarafından;

 Eylül 2021 ayında 115.-TL. Ekim 2021 ayında 115.-TL.Kasım 2021 ayında 115.-TL. traktör için ek ödeme belirlendi.

 

MADDE :5

* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin belirlenmesi

- İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m3 bedeli olarak  3(üç) tl. olarak aynen  kalmasına, arttırılmaması, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

 MADDE :6

* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması,

- Bahçe suyu suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedel 30(otuz) tl ve ödemeyenler hakkında gecikme yapan her üye için %10 geçikme tazminatı alınması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :7

* 07 Haziran 2021 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Ağustos  ayı içerisinde ödenmesinin, ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması,

- 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Ağustos ayı içerisinde ödenmesinin, ödenmeyen üyeler için gecikilen her ay için %10 gecikme tazminatı alınması oya sunuldu, 1 red, 123 kabul oy çokluğu ile kabul edildi.

 MADDE :8

* Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti

- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi; Kooperatif ortaklarından Salih Ünal’ın önerisi,  Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 3500 (ÜçbinbeşyüzTl), Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3000 (üçbinTl) olması, Denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 750 (yediyüzelliTl) sözlü öneride bulunuldu. Divan Başkanı tarafından başka öneri olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü. Öneri oylamaya sunuldu, 123 kabul, 25 red oy çokluğu ile kabul edildi.

 MADDE :9

* Ağustos 2021- Temmuz 2022 dönemi tahmini gelir gider bütçesinin okunması, Aylık aidatların tespiti ve gecikilen her ay için aylık  % 5 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,

- Ağustos 2021 – Temmuz 2022 dönemi tahmini gelir gider bütçesi okundu, söz görüşülmeye açıldı, Söz alan kooperatif ortaklarından Murat YURTÇU  aylık aidat ücretinin 130 TL (YüzotuzTL) ve arsa aidatlarının 5 (beşTl) olması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi ve geçirilen her ay için aylık %5 gecikme tazminatı alınması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :10

* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

Tahmini bütçe okundu söz alıp olmayan soruldu söz alan olmadığı görüldü. fasıllar arası aktarma yapılması yetkisi Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

 

MADDE :11

* Dilek ve temenniler

- Dilek ve temennilerde söz alan Sungur Ağagil, daha önce bildirdiğim işlerin yapılmış olduğu bilgisini yönetim kurulundan almış olup, kendilerine teşekkür ettiğini bildirdi. Bunun yanı sıra su kesintilerinin sık sık yaşandığını ve bundan dolayı her adanın bloklarına ayrı ayrı su vanası takılması dileğinde bulundu.

 MADDE :12

*-Kapanış

- Toplantı saat  12.50’de bitmiştir.